Regulamin 2024

REGULAMIN

Regulamin Imprezy Masowej Earth Festival 2024

Rozdział I

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie

przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy firmę Mariusz Woźniczka

VISIONAIR, zwanego dalej „Organizatorem”.

3. Koncert (zwany dalej „Imprezą”) odbędzie się w dniu 07.06.2024 roku na terenie przy

Kompleksie Termalno-Uzdrowiskowym Termy Uniejów ul. Zamkowa w Uniejowie

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą

przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Rozdział II

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych powyżej 3,5 % alkoholu,

– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

– przedmiotów służących do zakrycia twarzy celem uniknięcia identyfikacji tj. kominiarki itp.

– urządzeń nagłośnieniowych tj. megafony, tuby, głośniki.

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania rowerów, psów i innych zwierząt na Teren

Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności

handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

– znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy

– posiadania przedmiotów o których mowa w pkt. 2.

5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega

karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

8. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji.

Rozdział III

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

– Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

– powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi iorganizującegopracęSłużbPorządkowych;

– udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Organizator informuje publiczność o rejestracji audiowizualnej Koncertu i o możliwym

utrwaleniu wizerunków na potrzeby transmisji / emisji Audycji i ich rozpowszechnianiu, w szczególności przez Polsat i inne organizacje telewizyjne, w tym również, choć nie tylko należące do Grupy Polsat Plus; w tym także na rozpowszechnianie w sieciach kablowych, a także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, sieci telekomunikacyjne, Internet i na innych polach.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz Promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy jako punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne:

– Zaplecze techniczno-socjalne,

– Widownia i miejsca stojące,

– Zespoły wejścia głównego,

– Wyjścia ewakuacyjne z terenu imprezy.

5. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: – pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie

podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek

pożaru;

– Służby Porządkowe muszą być zapoznane z „Instrukcja postępowania w przypadku

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia” w miejscu i w czasie imprezy

masowej organizowanej na terenie przy Kompleksie Termalno-Uzdrowiskowym TermyUniejów orazprzeszkolonewzakresiezasad

prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Rozdział IV

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

– sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku

niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Rozdział V

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14

dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Mariusz Woźniczka VISIONAIR, ul. Piłkarska 79, 94-121 Łódź. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Rozdział VI

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej http://www.forearthforus.com

– w siedzibie Organizatora

– przy wejściach na teren imprezy na odpowiedniej wysokości oraz w punktach informacyjnych w formacie B1

2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdz. V na piśmie, przesyłką poleconą.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.